Pravila uporabe

  1. Pred uporabo Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki). Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka na lastno odgovornost. .
  2. Uporaba Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost družbe Waldseilpark Tscheppaschlucht GmbH in upravljavca glej točko 7.
  3. Pustolovski park Waldseilpark Tscheppaschlucht je primeren za udeležence starejše od 7 let, ki nimajo psihofizičnih težav z višino in bi uporaba Pustolovskega parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne osebe.
  4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
  5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti Pustolovski park Waldseilpark Tscheppaschlucht. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, družba Waldseilpark Tscheppaschlucht GmbH oz. upravljalec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
  6. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci in je sestavljena iz varnostnega pasu in karabinov (vponk), se med uporabo Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Varnostna oprema se mora uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja. Celotna varnostna oprema se mora vrniti po uporabi Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht. Varnostni karabini (vponke) morajo biti vedno obešeni na varnostno žico. Pri prestavitvi mora eden od obeh varnostnih karabinov vedno biti povezan z varnostno žico. Nikoli ne smeta biti oba varnostna karabina istočasno odpeta od varnostne žice. V primeru dvoma se mora poklicati inštruktorja.
  7. Družba Waldseilpark Tscheppaschlucht GmbH oz. upravljalec Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht odgovarjata v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarjata samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
  8. Vsako vajo lahko izvaja istočasno maksimalno ena oseba. Na platformah se lahko istočasno nahajata maksimalno dve osebi. Uporaba poligonov je dovoljena le v skladu z določili iz točke 3.
  9. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da zapustijo Pustolovski park Waldseilpark Tscheppaschlucht. Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta itd.) ustaviti. V tem primeru povračilo vstopnine ni mogoče. Povračilo vstopnine prav tako ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti Pustolovski park Waldseilpark Tscheppaschlucht.
  10. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja Pustolovskega parka Waldseilpark Tscheppaschlucht.